Je za námi extenzní cyklus přednášek o Mistru Janu Husovi

Navzdory obavám organizátorů z přesycenosti „trhu se vzděláním“ se setkal přednáškový cyklus se značným úspěchem. Ceníme si toho, že záštitu nad celou akcí převzal děkan HTF prof. Jan B. Lášek, který také pronesl úvodní slovo k našemu prvnímu setkání.

První přednáška – Hus a problém pravdy – pod vedením prof. Anny Hogenové, setkala s velkým zájmem. Sešlo se nás bez mála padesát nadšených posluchačů všech věkových kategorií. Plodná byla i závěrečná diskuze, která byla přes počáteční rozpaky osazenstva nakonec téměř k nezastavení.

I druhá přednáška – Kniha Daniel v díle Mistra Jana Husa – měla velký úspěch. Je to zřejmé i ze skutečnosti, že textové podklady, které měl doc. Jiří Beneš pro nás připraveny, byli rozebrány doslova do pár vteřin, a že jich nebylo málo. Ještě že máme na faře rychlou kopírku, takže se nakonec na všechny dostalo.

Třetí přednáška – Problém předurčení a viditelné církve podle Husova spisu O církvi – nás prostřednictvím doc. Jiřího Vogela poutavým způsobem seznámila s Husovou představou viditelnosti církve, problematikou předzvědění a předurčení i problematikou Kristova těla. Ze závěrečné diskuze bylo zřejmé, že toto, ač dnes možná nepříliš frekventované téma, v nás vyvolává spousty otázek a hluboce se dotýká i člověka v moderním světě.

Čtvrtá přednáška měla téma – Mistr Jan Hus a Nový zákon. V té nám Dr. Lukeš nám nastínil, jak vypadala práce s biblickým textem v době předreformační i reformační, abychom lépe viděli, na jakém místě stojí Hus. Následně jsme se pustili do čtení husových listů, které nám jeho práci ukázaly prakticky. Jako nanejvýš hodnotnou vidím skutečnost, že nám dr. Lukeš představil Husa, na pozadí jeho listů, jako kultivovaného vzdělance, znalého rétoriky, argumentace a práce s textem, který i v mezní situaci nehledal zadní vrátka, ale věrně stál v poznané pravdě.

Poslední přednáška – Mistr Jan Hus a husitství v díle prof. Rudolfa Urbánka – Dr. Jaroslava Hrdličky byla skutečnou cestou do duše historika. Do světa prof. Rudolfa Urbánka, který „se dokázal lépe orientovat v 15. století než ve své vlastní době“. Historika, který v dnešní době bohužel zustává opomíjen, který ve svém díle věcně a nepatetickým způsobem představil Husa, Žižku a Jiřího z Poděbrad, tak že k nám mluví i v našem čase. Z Urbánkova díla jsme mohli nasát ducha 1. republiky a T.G.Masaryka v takové formě, kterou právě dnešní doba postrádá a potřebuje.

Jsme rádi, že celá akce proběhla s tak vřelým přijetím akademické a církevní veřejnosti a těšíme se zase za rok na další setkání.

NO Vinohrady

1 Hogenová2 Lášek3 Benešhus 2 fin5 Lukeš6 Hrdlička