Co děláme

Naše aktivity

Náš sbor je živým společenstvím lidí, které spojuje víra v Ježíše Krista. Netvoříme však uniformní skupinu, ale setkáváme se jako lidé nejrůznějších zájmů i věkových kategorií. Proto jsou i naše aktivity velmi pestré. A protože jako církev ctíme zásadu svobody svědomí, tak je také veškeré naše konání dobrovolné a zároveň otevřené komukoli, kdo by se chtěl připojit.

Každou neděli se v 9:00 scházíme k bohslužbám s kázáním a večeří Páně, předtím se ještě v 8:30 modlíme modlitbu Žaltáře. Vždy druhou neděli v měsíci společně po bohoslužbách posedíme na faře při kávě, čaji, vínu a něčem dobrém na zub.

Bohoslužbu slavíme také v týdnu, a sice vždy ve středu (s výjimkou letních prázdnin) se scházíme k bohoslužbám studentským. Přídomek studentské neznamená, že by byly tyto středeční bohoslužby určeny pouze pro studenty, ale fakt, že na těchto bohoslužbách slouží a kážou převážně studenti Husitské teologické fakulty UK (často budoucí faráři). Občas k nám však zavítají i hosté z ekumeny či z řad profesorů.

V současné době se také vždy první středu v měsíci se studenty i nestudenty po středečné studentské scházíme v divadelním kroužku. Své divadelní „umění“ pak předvádíme předně v různých sborech naší církve.

Pravidelně se zamozřejmě také na faře scházíme ke studiu Písma svatého, vždy ve čtvrtek v 14:00, a společně poznáváme krásy Božího slova, historické reálie biblické doby i význam, který slovo Bible může mít pro nás dnes v našich životech.

Tradicí se také již postupně stalo setkávání o čtvrtečních večerech, kdy se některé čtvrtky v měsíci scházíme ve Farského sále. Druhý čtvrtek v měsíci je věnován společné večerní modlitbě Žaltáře, ve které je dán prostor pro naše modlitby – děkovné i prosebné. Třetí čtvrtek v měsíci patří filmovému klubu, ve kterém promítáme filmy úzce i vzdáleně nesoucí duchovní tématiku, o kterých pak společně diskutujeme. Občas k nám také zavítají samotní filmoví tvůrci, aby nám pověděli o sdělení i tvorbě filmu. Čtvrtý čtvrtek se pak nese ve znamení večerů s nejrůznějšími zajímavými hosty, ve formě přednášek i diskuzí.

Od roku 2015 jsme také obnovili přerušenou tradici extenzních přednášek učitelů Husitské teologické fakulty, které se konají na společné téma vždy během zimního zkouškového období (cca leden a únor). Svou formou jsou určeny pro širokou církevní i necírkevní veřejnost.

Nad rámec zmíněného se u nás také pořádá množství koncertů, dalších jednorázových přednášek, charitativních a lidskoprávních akcí (např. Krabice od bot či Maraton psaní dopisů Amnesty International) atd.

Kromě výše uvedeného je samozřejmostí, že se v našem sboru slouží kromě večeře Páně i dalšími svátostmi (křest, svátost manželství, pokání – smíření…) k službě a přípravě k jejich přijetí jsou vám naši duchovní k dispozici. Stejně tak i k osobním rozhovorům – po domluvě můžete přijít kdykoliv k rozmluvě v otázkách víry, při řešení problémů, při ztrátě blízkého člověka, atd.