Řád Kolumbária

Řád kolumbária Husova sboru na Vinohradech

 

podle Zákona o pohřebnictví č.256/2001 Sb.GuardianAngel_slice

Tento řád kolumbária byl sestaven ve smyslu Zákona o pohřebnictví č.256/2001 Sb.(dále jen Zákona) a projednán dne 10.září 2003 v Radě starších náboženské obce CČSH v Praze 10 – Vinohradech a na základě souhlasu jejího nadřízeného orgánu – Diecézní rady platí od 1.10.2003 do odvolání.

1. Určení kolumbária.

Kolumbárium Husova sboru je určeno k ukládání uren s popelem zemřelých. Není omezeno jen pro členy CČSH. O propůjčení míst v urnových schránkách se uzavírají nájemní smlouvy mezi nájemci a Radou starších náboženské obce, zastoupenou správou kolumbária. Jejich přílohou je tento řád kolumbária.

2. Pronájem urnových schránek

Schránky jsou vícemístné a pronajímají se pouze fyzickým osobám. Sjednaná doba je nejméně pětiletá a nejdéle desetiletá s možností jejího následného prodloužení. Pokud nájemce nepronajme celý počet míst ve schránce, dává tím automaticky správě kolumbária souhlas k pronajmutí zbylého počtu míst jinému nebo jiným nájemcům. Dnem skončení sjednané doby nájmu se rozumí 31.12. posledního roku nájmu. O skončení sjednané doby nájmu jsou nájemci nejméně 90 dnů před jejím skončením písemně vyrozuměni. Není-li trvalý pobyt nebo sídlo nájemce známo, bude toto upozornění vyvěšeno na jeho schránce nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

Smlouva je platná pouze po dobu života nájemce. Nájemce je v době nájmu povinen průběžně ohlašovat změny svých osobních dat a adresy.V případě jeho úmrtí jsou pozůstalí povinni do 3 měsíců od data vypořádání pozůstalosti sdělit správě kolumbária jméno a adresu právoplatného dědice.

3. Poplatky

Poplatek za pronajmutí schránky je dán počtem míst ve schránce pro urny úředně předepsaného typu, jak je vydávají krematoria v ČR, je stanoven ve smlouvě a je splatný předem. Pro placení poplatků není rozhodné, zda jsou ve schránce urny již uloženy.

U trvale pronajatých schránek z dřívější doby je každých 5 let splatný příspěvek na pokrytí zvyšujících se nákladů na osvětlení, rekonstrukci kolumbária a ostatní běžnou údržbu. Rada starších je oprávněna změnit výši uvedených poplatků v závislosti na koeficientu inflace, nikoliv však zpětně. Poplatky lze hradit osobně proti potvrzení u správy kolumbária nebo složenkou na účet náboženské obce u České spořitelny, kterou vydává správa kolumbária na farním úřadě, nebo bankovním převodem na účet č. 2202056423/2010, doplněným variabilním symbolem, určeným pro tu kterou schránku ( sdělí správa kolumbária).

4. Skončení sjednané doby nájmu

Nebude-li smlouva v řádném termínu prodloužena nebo není-li možné s dosavadním nájemcem vejít v osobní nebo písemný kontakt, má správa kolumbária právo po 3 měsících od odeslání písemného vyrozumění nájemce o skončení sjednané doby nájmu nebo od vyvěšení písemného oznámení na schránce odstoupit od smlouvy pro neplnění jejího závažného bodu – včasného placení poplatků. Nevyzvedne-li si pak nájemce příslušné urny ve stanoveném termínu, může správa kolumbária tyto ze schránky vyjmout a převézt je ke konečnému uložení do společného hrobu náboženské obce na hřbitově v Praze 5 – Stodůlkách.

5. Ukládání uren do schránek a manipulace s nimi.

Ukládání uren provádí správce kolumbária v termínech dohodnutých předem s pozůstalými. K tomuto účelu je nutné předložit úmrtní list a potvrzení o žehu. Pokud pozůstalí žádají i krátký křesťanský obřad – rozloučení, je třeba termín včas dohodnout s duchovní správou náboženské obce. V těchto případech se doporučuje ukládat urny po bohoslužbách, při kterých je památky zesnulého zvlášť vzpomenuto. Před uložením je nutno vždy předložit nájemní smlouvu, úmrtní list zesnulého a potvrzení o žehu.

Pro jiné účely je možno otevírat schránky jen ve výjimečných případech a to vždy za přítomnosti správce kolumbária nebo osoby k otevření pověřené. Za otevření a uzavření schránky, a to i při uložení urny, se vybírá zvláštní poplatek.

Urna v kolumbáriu umístěná může být zpětně vydána pouze právoplatnému nájemci schránky nebo jiné osobě na základě jeho ověřeného písemného svolení, jež bude obsahovat také sdělení o dalším osudu těchto ostatků. Vydáním urny však nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané částky nájemního poplatku v případě předčasného skončení smlouvy.

Pokud si nájemce přeje vyjmout ze schránky všechny urny, je třeba sdělit, zda jde jen o vynětí uren nebo i o skončení nájemní smlouvy.

6. Otvírací doby kolumbária.

Kolumbárium pod věží je přístupné ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 17 hodin, po dobu zimního času do 15 hodin a v neděli vždy od 8,30 do 12 hodin. Tyto hodiny jsou také uvedeny na vývěskách u vchodů. Část kolumbária na balkónu kostela je přístupná v pracovních dnech během úředních hodin přes farní kancelář v I. patře domu, o nedělích a svátcích přímo přes předsíň kostela a to do 12 hodin, není-li uvedeno jinak. O svátcích je návštěvní doba kolumbária rozšířena i na další dny a včas oznámena na zvláštních vývěskách.

7. Chování v prostorách kolumbária.

Návštěvníkům kolumbária není dovoleno :

  • jakýmkoliv způsobem rušit průběh bohoslužeb, dále klid a pietu v objektech i okolí kolumbária;
  • zavěšovat na desky schránek jakékoliv předměty;
  • ukládat před schránky nebo pod ně živé květiny a jehličí, svíčky, lampičky s olejem, fotografie nebo jiné hořlavé nebo nepietní či jinak nevhodné předměty;
  • v objektech kolumbária kouřit a vodit tam zvířata.

Nevhodně umístěné předměty, které ruší celkový architektonický vzhled kolumbária, zejména pokud nejsou dodržena ustanovení tohoto bodu, odstraní správa kolumbária bez předběžného oznámení. Opakované porušení tohoto Řádu opravňuje Radu starších náboženské obce, aby odstoupila od nájemní smlouvy a vyzvala pozůstalé, aby si v kolumbáriu umístěné urny převzali do jiné úschovy. Takové případy budou však s nájemci vždy předem projednány.

Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny správy kolumbária a jeho kustoda. Případné stížnosti a přání lze sdělit kustodovi kolumbária nebo zapsat do knihy, která je u něj k dispozici. Správa kolumbária neodpovídá za případnou ztrátu přinesených ozdobných předmětů, umístěných před nebo pod schránkami.Před generálním úklidem jsou nájemci vyrozuměni výraznou výzvou, aby své ozdobné předměty včas uklidili.

8. Nápisy na deskách urnových schránek.

Nápisy musí být jednotného stylu a charakteru a proto správa kolumbária zprostředkuje objednávky nápisů na desky schránek. Požadované nápisy se platí předem s měsíční lhůtou provedení. Správa kolumbária nezodpovídá za eventuelní poškození nápisu nebo za ztrátu písmenek. Provádět nápisy vytesáním do růžového mramoru desek je přísně zakázáno!

V Praze 1.října 2003
Rada starších Náboženské obce CČSH Praha 10-Vinohrady