Historie sboru

Náboženská obec – Vinohrady

Na Vinohradech vzniká náboženská obec nové církve z popudu ing. Václava Závorky a jeho přátel již v březnu 1920. 9. dubna 1921 dochází k jejímu osamostatnění (do té doby patřila pod duchovní správu na Starém Městě). Toho času se do vinohradské náboženské obce hlásí téměř 9 000 věřících.Prvním vinohradským farářem se stal Jan Lomoz, druhým pak Arnošt Šimšík, od roku 1950 první plzeňský biskup. Léta jeho kněžské služby na Vinohradech byla spojena s nebývalým rozvojem v oblasti duchovní i sociální práce.

První bohoslužby se konaly pod širým nebem (např. na dnešním náměstí Míru v Praze), a poté od jara 1921 v pronajaté školní kapli gymnázia Na Smetance. Ta sloužila náboženské obci až do podzimu 1933.Protože tamní bohoslužebné prostory nestačily, rozhodli se vinohradští postavit vlastní sbor. Realizace se ujala stavební firma Belada a spol. podle návrhu významného českého architekta Pavla Janáka. Stavba proběhla od června 1932 do října 1933, kdy byl sbor slavnostně otevřen. Velkou zásluhu na jeho zbudování má již zmíněný vinohradský farář Arnošt Šimšík.

Za více než 80 let své existence prožila náboženská obec na Vinohradech léta rozkvětu – éru první republiky, nelehkou dobu protektorátu, kdy na konci války v osobě faráře A. Šimšíka prokázala statečnost, když za Pražského povstání ze zdejšího sboru vysílal Český rozhlas. Po válce záhy následovala léta nové totality, tentokráte komunistické, která církvím nepřála, přesto zde křesťanský život pokračoval a pokračuje až do současnosti. Mnohé osobnosti mají zásluhu na životě zdejší farnosti.

Osobnosti náboženské obce na Vinohradech

Arnošt Šimšík – narodil se 12. dubna 1892 ve Slaném. Během studií na teologické fakultě se seznámil s reformním úsilím uvnitř katolické církve. Na kněze byl vysvěcen v roce 1915 a začal působit jako katecheta na Vinohradech, v Michli a v Nuslích. Záhy vstoupil do reformní Jednoty českého duchovenstva. Když tato vydává na vánoce roku 1919 Český misál, Šimšík jej pomáhá šířit a sám o Vánocích slouží v Nuslích první českou mši.

Po vzniku nové církve 8.ledna 1920 do ní vstupuje s celou nuselskou farností. Když vznikla na Vinohradech nová náboženská obec, je požádán o výpomoc. Zde začíná nerozlučný svazek faráře se svojí obcí.

Nejprve zde sloužil jako katecheta a od roku 1929 až do svého zvolení prvním plzeňským biskupem roku 1950 jako její věrný farář. Díky jeho úsilí se zdejší obec stala jednou z nejpočetnějších v celé Církvi československé. Za jeho působení byl vybudován Husův sbor. Zasloužil se nemalou měrou o sociální práci ve zdejší obci. Jedná se o zřízení dětského domova v Jílovém u Prahy a domovů pro seniory ve Všestudech a v Jablonném nad Vltavou. Za války neváhal propůjčit během Pražského povstání sbor pro vysílání Českého rozhlasu.V roce 1950 opouští Arnošt Šimšík svoji milovanou obec a odchází do plzeňské diecéze, kde byl zvolen jejím prvním biskupem. Do Prahy se vrací roku 1958, kdy se dostavila do jeho života těžká nemoc. Zde žil na odpočinku až do 22. září 1968, kdy odevzdal život svému Pánu.